Bendros paslaugų teikimo sąlygos (versija 2.6, 2016 m. liepos 1 d.)

1 straipsnis. Naudojamos sąvokos

 1. Paslaugų teikėjas: „DigiState“, įmonės kodas 30221360, įmonė registruota Nieuwegein, Nyderlanduose.
 2. Klientas: fizinis arba juridinis asmuo, pasirašęs Sutartį su Paslaugų teikėju arba tas, kam Paslaugų teikėjas yra paruošęs ir perdavęs paslaugų teikimo pasiūlymą.
 3. Bendros paslaugų teikimo sąlygos: šis dokumentas.
 4. Paslauga: specifinė paslauga, dėl kurios teikimo pasirašyta Sutartis tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo arba kam Paslaugų teikėjas yra pateikęs pasiūlymą dėl paslaugos teikimo.
 5. Sutartis: tai susitarimas tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, pagal kurį Paslaugų teikėjas atliks sutartas paslaugas.
 6. Interneto svetainė: http://www.digistate.nl.

2 straipsnis. Pasiūlymo pateikimas ir jo priėmimas

 1. Paslaugų teikėjas pateikia pasiūlymą, kuriame nurodoma siūloma Paslauga ir jos teikimo įkainiai. Pasiūlyme pateikiamas ir Paslaugos aprašymas, kuriame nurodoma, kokia apimtimi paslauga bus teikiama. Klientas taip pat gali užsakyti Paslaugą per Paslaugų teikėjo Interneto svetainę. Interneto svetainėje, kaip ir pasiūlyme, nurodoma Paslauga, jos įkainiai bei pateikiamas detalus aprašymas.
 2. Paslaugų teikėjo pateiktas pasiūlymas nesuteikia jokių išankstinių įpareigojimų nei vienai, nei kitai šaliai ir galioja 30 dienų nuo pateikimo, nebent pasiūlyme nurodoma kitaip.
 3. Jei eigoje paaiškėja, kad Kliento pateikta informacija buvo netiksli, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę pakeisti Paslaugos teikimo įkainius atitinkamai.
 4. Šios Bendros paslaugų teikimo sąlygos taikomos Sutarčiai, nebent raštu buvo susitarta kitaip.
 5. Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, jei jos bus keičiamos Kliento iniciatyva, galios tik Paslaugų teikėjui. Susitarimas dėl Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų turi būti sudarytas raštu.
 6. Paslaugų teikėjas gali atsisakyti teikti Paslaugas Klientui nenurodydamas priežasčių.
 7. Pasirašius Sutartį, ji gali būti keičiama tik abiejų šalių sutarimu.
 8. Sutartis įsigalioja Paslaugų teikėjui gavus pasirašytą Sutartį iš Kliento.
 9. Nesutarimų dėl Sutarties, Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų ir lydinčių dokumentų pakeitimų atveju, dokumentų peržiūra seks šia tvarka:
 • Sutartis;
 • Duomenų apdorojimo susitarimas, jei toks yra;
 • Paslaugų lygio susitarimas, jei susitarta;
 • Kiti lydintys dokumentai, jei tokių yra;
 • Šios Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos;
 • Papildomos paslaugų teikimo sąlygos.

3 straipsnis. Paslaugų teikimas

 1. Po Sutarties sudarymo, Paslaugų teikėjas kaip galėdamas greičiau pradės vykdyti Paslaugą pagal Sutartį ir joje nurodytus įkainius bei atsižvelgdamas į Kliento pageidavimus.
 2. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad Paslauga bus teikiama kaip įmanoma geriau, su deramu atidumu ir kompetencija, nebent Sutartyje nurodyta kitaip.
  Kad būtų užtikrintas tinkamas Paslaugos teikimas, Paslaugų teikėjas gali pasitelkti trečiąsias šalis kai kurių Paslaugos dalių teikimui. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių suteiktas paslaugas.
 3. Klientas įsipareigoja daryti viską, kas pagrįstai reikalinga, kad Paslaugų teikėjas galėtų Paslaugą atlikti laiku ir pagal sutartą laiko terminą, taip pat įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų trukdyti Paslaugų teikėjui tinkamai suteikti paslaugą. Klientas įsipareigoja per protingą laiko terminą, kad nebūtų pažeista Paslaugos teikimo Sutartis, pateikti reikiamą informaciją, kurią Paslaugų teikėjas nurodo kaip reikalingą Paslaugai teikti.
 4. Paslaugų teikėjas gali vienašališkai keisti Klieno pateiktą medžiagą be išankstinio Kliento sutikimo.
 5. Jei tai įeina į Paslaugos apimtį, Paslaugų teikėjas Klientui suteiks administratoriaus prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šie duomenys Klientui leis prisijungti prie administracinės paskyros ir valdymo įrankio, Klientas šių įrankių pagalba galės valdyti Paslaugos teikimą, valdyti individualių vartotojų paskyras, pridėti papildomus pasirinkimus ar uždėti apribojimus individualiems Paslaugos vartotojams Sutarties ribose.
 6. Klientas apmoka su Paslaugos teikimu susijusius mokesčius ir sąskaitas prisijungdamas prie paskyros su iš Paslaugos teikėjo gautu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
 7. Visi veiksmai, atlikti administracinėje paskyroje ar individualiose vartotojų paskyrose, yra Kliento atsakomybė. Jei įtariamas netinkamas paskyros naudojimas, Klientas privalo apie tai kaip įmanoma greičiau įspėti Paslaugos teikėją, kad Paslaugos teikėjas galėtų imtis atitinkamų veiksmų.
 8. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę visiškai nutraukti tam tikrų Paslaugų ar produktų teikimą, laikinai sustabdyti jų teikimą ar teikti limituotai, jei Klientas nevykdo įsipareigojimų Paslaugų teikėjui, pažeidžia Sutarties sąlygas ar atlieka šioms Bendrosioms paslaugų teikimo sąlygoms prieštaraujančius veiksmus.

4 straipsnis. Įkainiai

 1. Visos kainos pateikiamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), nebent nurodoma kitaip.
 2. Visos kainos, Paslaugų teikėjo pateikiamos Interneto svetainėje, pasiūlymuose ir kituose dokumentuose, gali būti programavimo arba spaudos klaidos. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už šias klaidas.
 3. Jei Sutartis yra tęstinis Paslaugos kontraktas, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę didinti Paslaugos teikimo įkainius vieną kartą per metus, baigiantis ankstesnės sutarties galiojimui. Sutarties galiojimui einant į pabaigą, Paslaugos teikėjas įsipareigoja per Interneto svetainę, el. paštu arba raštiškai pranešti apie įkainių pasikeitimą likus bent dviem (2) mėnesiams iki sutarties galiojimo pabaigos. Paslaugų įkainio padidėjimo atveju, Klientas gali nutraukti paslaugų teikimą apie tai pranešęs prieš vieną (1) mėnesį.
 4. Iš Sutarties kylančios išlaidos, kurias patiria Paslaugų teikėjas, turi būti padengtos Kliento, jei jos objektyviai gali būti priskiriamos Klientui.

5 straipsnis. Hostingas (talpinimas) ir su tuo susijusios paslaugos

 1. Jei teikiama paslauga visiškai ar iš dalies yra susijusi su duomenų, kuriuos pateikė klientas, saugojimu ir (arba) perdavimu trečiosioms šalims, pavyzdžiui, elektroninio pašto paslaugos teikimo arba svetainės talpinimo atveju, šio straipsnio nuostatos šiai paslaugai taip pat galioja.
 2. Klientas nepublikuos arba neskleis informacijos per Paslaugų teikėją, jei ši informacija pažeidžia Nyderlandų įstatymus. Tai visų pirma apima, bet neapsiriboja informacija, kuri skleidžiama be autorinių teisių turėtojo (-os) sutikimo, informacija, kuri yra žiauraus, bauginančio, įžeidžiančio, rasistinio ar diskriminuojančio turinio, vaikų pornografija ir pornografija, už kurią galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, informacija, kuri pažeidžia trečiųjų šalių privatumą ir gali būti vertinama kaip persekiojimas, taip pat torrentai ir nuorodos į trečiųjų šalių svetaines bet kur pasaulyje, net jei informacija yra vertinama kaip legali toje jurisdikcijoje.
 3. Paslaugų teikėjas turi skundų procedūrą ir sekant šia procedūra, trečiosios šalys gali pateikti skundą, jei tiki, kad turi įrodymus ir pagrindą skundą teikti. Jei Paslaugų teikėjas nutaria, kad skundas yra pagrįstas, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę turinį panaikinti arba užblokuoti priėjimą prie jo. Šiuo atveju Paslaugų teikėjas pasilieka teisę perduoti Kliento kontaktinius duomenis atsakingoms institucijoms. Paslaugų teikėjas informuos Klientą apie šią procedūrą ir jos eigą.
 4. Tais atvejais, kai informacija gali būti įvertinta kaip nusikalstama veika, Paslaugų teikėjas gali perduoti šią informaciją policijai. Paslaugų teikėjas gali pateikti visą reikiamą informaciją apie Klientą kompetentingoms institucijoms, atsižvelgiant į institucijų reikalavimą ryšium su atliekamu tyrimu.
 5. Jei skundai dėl Kliento informacijos kartojasi, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę apriboti paslaugų teikimą ir (arba) nutraukti Sutartį.
 6. Klientas atlygina bet kokius nuostolius ar žalą Paslaugų teikėjui, kilusius dėl aukščiau įvardintos skundų procedūros. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Kliento patirtus bet kokius nuostolius ar žalą, kilusius dėl skundų procedūros vykdymo.
 7. Klientas susilaikys nuo kenkėjiškų veiksmų, galinčių daryti įtaką kitiems Klientams, interneto vartotojams ar serveriams. Klientui draudžiama inicijuoti procesus ar programas per serverius ar kitais būdais, jei Klientas žino ar gali pagrįstai manyti, kad šie procesai gali sukelti žalą Paslaugų teikėjui, kitiems Klientams arba interneto vartotojams. Paslaugų teikėjas informuos apie priemones, kurių buvo imtasi.
 8. Klientas laikysis visuotinai pripažinto elgesio kodekso internete RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) ir visų jo ateities pakeitimų.
 9. Klientui draudžiama be Paslaugų teikėjo sutikimo trečiosioms šalims atskleisti prisijungimo vardus ir (arba) slaptažodžius, kuriuos suteikė Paslaugų teikėjas.
 10. Nebent buvo susitarta kitaip, Klientui draudžiama parduoti ir (arba) pernuomoti Paslaugas.
 11. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę kas mėnesį nustatyti maksimalų talpinimo vietos (angl. storage) limitą Klientui, numatytą pagal Sutartį. Jei maksimalus limitas yra viršijamas, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę papildomą talpinimo vietą apmokestinti pagal įkainius, nurodytus Interneto svetainėje. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės dėl duomenų siuntimo, gavimo, saugojimo ar keitimo sutrikimų, jei yra pasiektas maksimalus talpinimo limitas.
 12. Klientas Paslaugų teikėjui suteikia neribotą leidimą Paslaugų teikėjui tinkamu būdu platinti, saugoti, persiųsti ir kopijuoti visus duomenis, kuriuos Klientas išplatino per Paslaugų teikėjo sistemas, tačiau tai gali būti vykdoma tik šios Sutarties ribose ir su tikslu įgyvendinti šią Sutartį.
 13. Be atitinkamų teisinių įpareigojimų, bet koks patirtas nuostolis ar žala, Klientui kylanti dėl nekompetencijos ar negebėjimo laikytis aukščiau nurodytų punktų, yra Kliento atsakomybė.

6 straipsnis. Domenų vardai ir IP adresai

 1. Jei Paslauga, kurią teikia Paslaugų teikėjas, dalimi ar visuma apima tarpininkavimą Kliento vardu įsigyjant domeną ir (arba) IP adresą, šio straipsnio nuostatos taip pat galioja.
 2. Domeno vardo ir (arba) IP adreso prašymas, skyrimas ir galimas naudojimas priklauso nuo taisyklių ir procedūrų, kurias nustato atitinkamos registracijos institucijos. Atitinkama institucija sprendžia dėl domeno vardo ir (arba) IP adreso suteikimo. Paslaugų teikėjas veikia kaip tarpininkas paraiškų teikimo procese ir negali garantuoti, kad paraiška bus patenkinta.
 3. Nebent nurodyta kitaip, Klientas privalo gauti registraciją patvirtinantį laišką iš Paslaugų teikėjo, kuriame nurodyta, kad tam tikras domenas buvo užregistruotas. Sąskaita už registracijos paslaugą nereiškia registracijos patvirtinimo.
 4. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Kliento teisių praradimą į domeno vardą ir (arba) IP adresą arba faktą, kad domeno vardas ir (arba) IP adresas buvo užsakytas ar priskirtas trečiajai šaliai tarpiniu laikotarpiu, nebent Paslaugų teikėjas tai darė tyčia arba elgėsi itin aplaidžiai.
 5. Jei Paslaugų teikėjas domeno vardą, atstovaudamas Klientą, užregistruoja savo vardu, Paslaugų teikėjas patenkina Kliento prašymus dėl domeno vardo perkėlimo, perdavimo ar registracijos nutraukimo.
 6. Klientas privalo laikytis domenų registracijos institucijų nustatytų taisyklių dėl domenų ir (arba) IP adresų naudojimo, taikymo ir skyrimo.
 7. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę domeną padaryti nepasiekiamu ar nenaudojamu, jei Klientas akivaizdžiai nevykdo Sutarties įsipareigojimų. Šie veiksmai bus įgyvendinti tik praėjus protingam laiko terminui Klientui neįvykdžius įsipareigojimų, tai bus nurodyta rašytiniame įspėjime.
 8. Jei Sutartis bus nutraukta dėl Kliento kaltės, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nutraukti domeno vardo ir (arba) IP adreso užsakymo paslaugą, apie tai įspėjęs prieš vieną (1) mėnesį.

7 straipsnis. Paslaugų perpardavimas

 1. Jei Paslaugų teikėjo teikiama Paslauga dalimi ar visuma Kliento yra perparduodama, pernuomojama arba kitaip perleidžiama galutiniam vartotojui gaunant už tai užmokestį, šio straipsnio nuostatos tam taip pat galioja.
 2. Perparduodamas Paslaugą, Klientas privalo veikti savo vardu ir prisiimi visą riziką. Klientas negali sudarytį Sutarčių veikdamas Paslaugų teikėjo vardu ar sudarydamas įspūdį, kad veikia kaip Paslaugų teikėjo agentas ar atstovas.
 3. Klientas privalo savo Klientams nustatyti tokias pačias Paslaugų teikimo sąlygas ir įsipareigojimus, kokius Klientui nustato Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę pareikalauti to įrodymo.
 4. Kliento galutiniam Paslaugų vartotojui neatsiskaičius su Klientu laiku, tai Kliento neatleidžia nuo atsakomybės laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju.
 5. Paslaugų teikėjas kontaktuos su Kliento galutiniais Paslaugų vartotojais tik per Klientą, nebent Paslaugų teikėjas turi svarią priežastį kreiptis į galutinius vartotojus arba Paslaugų teikėjui buvo duotas paties Kliento sutikimas. Žala, nuostoliai arba sukelti nepatogumai trečiosioms šalims dėl galutinių vartotojų veiklos visuomet laikomi svaria priežastimi.
 6. Klientas negali naudoti Paslaugų teikėjo prekės ženklo pavadinimo, komercinio pavadinimo, logotipo, domeno vardo ar simbolikos savo komercinėje ar reklaminėje komunikacijoje siekdamas pritraukti sau naujų galutinių vartotojų. Tačiau Klientui leidžiama komunikuoti verslo susitikimuose ir verslo aplinkoje, kad Klientas naudojasi Paslaugų teikėjo Paslaugomis ir (arba) produktais.
 7. Klientas visuomet pats atsako už savo galutinių Klientų neveikimą ar elgesį naudojant Paslaugų teikėjo sistemas ir tinklus arba Paslaugų teikėjo partnerių sistemas ir tinklus.
 8. Tuo atveju, kai Sutartis nutraukiama Klientui ją pažeidus, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę apie tai informuoti galutinius vartotojus ir, jei yra poreikis, perimti Kliento galutinius vartotojus.

8 straipsnis. Paslaugos

 1. Programinės įrangos ir techninės įrangos priežiūra bei palaikymas apmokestinami pagal taikomą valandinį įkainį. Taikomas valandinis įkainis bus iškomunikuotas Klientui prieš pradedant darbus. Priežiūros ir palaikymo darbai apmokestinami kas valandą, minimalus užsakomų valandų skaičius – 1 valanda, nebent susitarta kitaip. Paslaugų teikėjas negali suteikti jokių garantijų dėl reakcijos laiko tokių užklausų atveju, kadangi joms nėra nustatytas joks paslaugų lygio susitarimas (angl. SLA – Service Level Agreement).

9 straipsnis. Duomenų srautas

 1. Kliento esamas ir faktinis resursų sunaudojimas peržiūrimas kiekvieną mėnesį. Jei sunaudojimas skiriasi nuo numatyto paslaugų paketo, paketą galima pritaikyti atgaline data. Bet koks Paslaugų padidinimas bus įgyvendintas nedelsiant. Paslaugų apimties sumažinimas gali būti įgyvendintas tik Sutarties termino pabaigoje.
 2. Nebent susitarta kitaip, duomenų srautas negali būti perkeltas į priekį ar kitą mėnesį ir (arba) kitą įrangą.
 3. Duomenų srautas suprantamas kaip visas įeinantis ir išeinantis tinklo srautas, kurį sugeneruoja Klientas. Įeinantis ir išeinantis srautas sudedamas siekiant apskaičiuoti bendrą duomenų srautą.
 4. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę kas mėnesį nustatyti maksimalų duomenų srauto limitą Klientui, numatytą pagal Paslaugų teikimo sąlygas. Jei maksimalus limitas yra viršijamas, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę papildomą duomenų srautą apmokestinti pagal įkainius, nurodytus Interneto svetainėje. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės dėl duomenų siuntimo, gavimo, saugojimo ar keitimo sutrikimų, jei yra pasiektas maksimalus duomenų srauto limitas.

10 straipsnis. Paslaugų prieinamumas

 1. Paslaugų teikėjas dės visas pastangas, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas priėjimas prie sistemų, tinklų, ir saugomų duomenų, bet Paslaugų teikėjas negali teikti garantijų dėl Paslaugų prieinamumo, nebent teikiant pasiūlymą ar Paslaugą užsakant Interneto svetainėje buvo nurodytas paslaugų lygio susitarimas (angl. SLA). Priešingu atveju šio straipsnio nuostatos taikomos prieinamumui.
 2. Paslaugų teikėjas dės visas pastangas, kad naudojama programinė įranga visada naudotų naujausius naujinius. Vis dėlto, Paslaugų teikėjas šiuo atžvilgiu yra priklausomas nuo kitų partnerių ir Paslaugų teikėjų. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę neinstaliuoti tam tikrų naujinimų ar pataisymų, jei Paslaugų teikėjas turi pagrindo manyti, kad šių naujinimų ar pataisymų instaliavimas nebus naudingas Paslaugoms ir jų teikimui.
 3. Paslaugų teikėjas stengsis užtikrinti, kad Klientas galėtų naudotis tinklais, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai prijungti prie Paslaugų teikėjo tinklo. Tačiau Paslaugų teikėjas negali garantuoti, kad šie (trečiosios šalies) tinklai bus prieinami bet kuriuo konkrečiu metu.
 4. Jei Paslaugų teikėjo nuomone yra pavojus, kad kompiuterių sistemos, teikėjo tinklas ar trečiųjų šalių tinklai ir (arba) paslaugų teikimas per tinklą yra pavojingi, ypač dėl pernelyg didelių elektroninio pašto duomenų ar kitų duomenų srautų, prastai ar netinkamai apsaugotų sistemų ar virusų ir kitokių kenkėjiškų programų, Paslaugų teikėjas gali imtis visų priemonių, kurios, jo manymu, yra būtinos, kad būtų išvengta tokios rizikos arba būtų joms užkirstas kelias.

11 straipsnis. Atsakomybė

 1. Kiekvieno įvykio ar susijusių įvykių serijos atveju, Paslaugų teikėjo atsakomybė už sukeltus tiesioginius nuostolius ar žalą, patirtą Kliento dėl Paslaugų teikėjo kaltės vykdant įsipareigojimus pagal šį Susitarimą, taip pat vykdant garantuojamus įsipareigojimus arba neteisėtų Paslaugų teikėjo, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų, į kuriuos kreipėsi Paslaugų teikėjas, veiksmų atveju, kompensacijos suma yra lygi mokėjimams, kuriuos Klientas privalo atlikti pagal šį Susitarimą kiekvienais metais (be PVM). Tačiau jokiomis aplinkybėmis bendra kompensacija, mokama už tiesioginius nuostolius ar žalą, negali viršyti 1 000 EUR (be PVM).
 2. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už patirtus netiesioginius nuostolius, žalą, pelno praradimą, prarastas santaupas, prarastus duomenis (verslo ar kitus) ir patirtus nuostolius dėl sutrukdyto darbo.
  Išskyrus 11 straipsnio 1 dalyje paminėtus atvejus,
 3. Paslaugų teikėjas negali būti laikomas atsakingu už žalos kompensavimą, nepriklausomai nuo to, kuo grindžiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo. Tačiau maksimali suma, nurodyta 11 straipsnio 1 dalyje, netaikoma, jei nuostoliai ar žala atsirado dėl Paslaugų teikėjo vadovybės padarytų tyčinių veiksmų ar didelio aplaidumo.
 4. Paslaugų teikėjo atsakomybė už Sutarties neįvykdymą atsiranda tik tuo atveju, jei Klientas nedelsdamas raštu pateikia Paslaugų teikėjui pranešimą apie įsipareigojimų nevykdymą ir nurodo protingą laikotarpį, per kurį turi būti ištaisyta gedimo priežastis. Pranešime apie įsipareigojimų neįvykdymą turėtų būti kiek įmanoma išsamiau aprašytas gedimas, kad Paslaugų teikėjas galėtų pateikti tinkamą atsakymą.
 5. Paslaugų teikėjas niekada neprisiims atsakomybės už Kliento patirtą žalą ar nuostolius dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių įvykių (force majeure).
 6. Teisė į kompensaciją priklauso tuo atveju, jei Klientas apie nuostolius ar patirtą žalą praneša Paslaugų teikėjui raštu registruotu laišku per 30 dienų nuo įvykio, kuris sukėlė nuostolius ir žalą.
 7. Klientas atleidžia Paslaugų teikėją nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, atsiradusių dėl Kliento trečiosioms šalims teikiamų Paslaugų gedimo, kurie kilo dėl Paslaugų teikėjo pateiktų daiktų, medžiagų ar rezultatų.
 8. Šiame straipsnyje Klientas suprantamas kaip įmonės ar profesijos atstovas.

12 straipsnis. Gedimai ir force majeure

 1. Teikėjas gali laikinai išjungti savo sistemas, įskaitant Interneto svetainę, visiškai arba iš dalies, kad galėtų palaikyti, koreguoti ar patobulinti Paslaugų teikimą. Paslaugų teikėjas stengsis užtikrinti, kad, kiek įmanoma, toks neveikimo laikotarpis vyktų tik ne darbo valandomis ir dės visas pastangas, kad Klientas būtų laiku informuotas apie neveikimo laikotarpį. Tačiau Paslaugų teikėjas neatsako už nuostolius ar žalą, patirtą dėl tokio neveikimo laikotarpio.
 2. Teikėjas gali keisti savo sistemas iš dalies arba iš esmės, įskaitant Interneto svetainę, kad pagerintų funkcionalumą ir (arba) pašalintų gedimus. Jei modifikacija sukelia didelį funkcionalumų pasikeitimą, Paslaugų teikėjas stengsis apie tai informuoti Klientą. Jei pakeitimai yra susiję su keliais klientais, Paslaugų teikėjas negali atsisakyti konkrečių pakeitimų tik vieno Kliento naudai. Paslaugų teikėjas neatsako už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio pakeitimo.
 3. Jei Paslaugos neprieinamos dėl sutrikimų, gedimų, techninės priežiūros ar kitų priežasčių, Paslaugų teikėjas dės visas pastangas, kad informuotų Klientą apie Paslaugų trukdžių pobūdį ir numatomą sutrikimų trukmę.
 4. Force majeure atveju, į kurį įeina interneto sutrikimai ir avarijos, telekomunikacijų infrastruktūros sutrikimai, SYN atakos, tinklo atakos, DoS ir DDoS atakos, elektros tiekimo sutrikimai, vidiniai trikdžiai, mobilizacija, karas, eismo kamščiai, verslo sutrikimai, tiekimo stagnacija, gaisras, potvyniai, importo ir eksporto ribojimas ir tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas, nepaisant to priežasties, negali teikti savo paslaugų dėl tiekėjų kaltės ir dėl to Paslaugų teikėjo negalima pagrįstai reikalauti Sutarties vykdymo, Sutarties vykdymas bus sustabdytas arba Sutartis bus nutraukta, jei force majeure situacija viršys 90 dienų laikotarpį, nereikalaujant sumokėti kompensacijos.

13 straipsnis. Sutarties terminas ir nutraukimas

 1. Sutartis yra sudaroma vieniems metams. Nebent Klientas informuoja apie norą nutraukti Sutartį (ar domeno vardo užsakymą) ne mažiau nei vieną mėnesį iki Sutarties galiojimo pabaigos, Sutartis bus nutraukta po vienerių metų, kai šios galiojimas pasibaigs.
 2. Klientas gali pranešti apie nutraukimą bet kurią dieną po Sutarties pratęsimo. Sutarties nutraukimas įsigalios praėjus vienam mėnesiui nuo pranešimo apie nutraukimą gavimo. „Vieno mėnesio“ įspėjimo terminas reiškia, kad Sutartis bus nutraukta ne vėliau kaip tą pačią dieną kitą mėnesį.
 3. Ankstesnis paragrafas taikomas, jei Klientas neveikia kaip verslo ar profesijos atstovas. Jei klientas veikia kaip verslo ar profesijos atstovas, informuoti apie Sutarties nutraukimą privaloma likus ne mažiau nei dviem mėnesiams iki Sutartie galiojimo pabaigos.
 4. Informuoti apie Sutarties nutraukimą Klientas gali tais pačiais kanalais, kuriais Sutartis buvo sudaryta. Klientas taip pat papildomai gali pranešti apie Sutarties nutraukimą el. paštu, per Klientų portalą ar raštu.
 5. Jei pasibaigus Sutarčiai nustatoma, kad Klientas nuo paskutinės sąskaitos gavimo iki Paslaugų nutraukimo įsigaliojimo dienos sumokėjo daugiau, nei privalėjo, Paslaugų teikėjas grąžins skirtumą per 30 dienų.
 6. Sutarties atšaukimo ar nutraukimo atveju, nesvarbu, dėl kokių priežasčių tai įvyko, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nedelsiant ištrinti Kliento saugotus duomenis ir užblokuoti Kliento priėjimą prie jų, taip pat atšaukti Kliento paskyras. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas neprivalo suteikti šių duomenų kopijų.
 7. Sutarties nutraukimo data, kurią nurodo Paslaugų teikėjas, turėtų būti laikoma kaip nuoroda, nebent nutraukimo data aiškiai nurodyta raštu. Paslaugų teikėjas elgiasi pagal šias nuostatas, nebent Klientas pateikia raštišką prašymą.
 8. Jei Paslaugų nutraukimo data yra dėl bet kokių priežasčių pradelsiama, tai automatiškai negarantuoja teisės į kompensaciją, nebent raštu buvo susitarta kitaip.
  Jei Klientas yra fizinis asmuo ir neveikia atstovaudamas verslą ar profesiją, Klientas gali atšaukti Sutartį per 14 dienų nuo jos pasirašymo nepateikdamas priežasčių.
 9. Domenų vardų registracijai nėra suteikiamas šis apsigalvojimo periodas. Užsakydamas domeną Klientas atsisako apsigalvojimo periodo.
 10. Jei Klientas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Paslaugų teikėjas gali nutraukti visus su atitinkamu Klientu sudarytus susitarimus, nepranešdamas apie tolesnių savo įsipareigojimų nevykdymą ar teisminį įsikišimą, ir nepažeidžiant Paslaugų teikėjo teisės reikalauti kompensacijos už patirtus nuostolius ar žalą, prarastą pelną ir palūkanas.

14 straipsnis. Apmokėjimo terminas

 1. Paslaugų teikėjas Klientui išrašo sąskaitą su nurodyta mokėjimo suma. Mokėjimo terminas yra vienas mėnuo nuo sąskaitos išrašymo datos, nebent ant sąskaitos yra nurodyta kitaip arba susitarta kitaip Sutartyje.
 2. Nukrypstant nuo pirminio paragrafo, Paslaugų teikėjas nėra įpareigotas siųsti sąskaitą, jei Sutartis yra tęstinė veiklos sutartis. Mokėtina suma už tam tikrą laikotarpį turi būti sumokėta į priekį už kiekvieną mėnesį arba už kitą sutartą laikotarpį.
 3. Jei Klientas per 14 dienų nuo mokėjimo termino pabaigos neapmoka mokėtinos sumos, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę mokėtiną sumą išieškoti teisiniu keliu. Jei mokėtina suma neapmokama iki mokėjimo termino pabaigos, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę taikyti įstatymuose numatytas palūkanas nuo pradelstos mokėtinos sumos be išankstinio įspėjimo.
 4. Jei Klientas nesumoka mokėtinos sumos iki mokėjimo termino pabaigos, Klientas yra įpareigotas apmokėti visas teismines ir neteismines su skolos išieškojimo susijusias išlaidas, taip pat advokatų, antstolių ir skolų išieškojimo agentūrų išlaidas. Kartu su šiomis išlaidomis, Klientas yra įpareigotas padengti ir neapmokėtas sąskaitas bei susikaupusias palūkanas.
 5. Jei Klientas yra nesavanoriškai likviduojamas, prašo sustabdyti mokėjimus, taip pat viso Kliento turto įšaldymo, mirties arba Kliento verslo likvidavimo arba išardymo atveju, Klientas yra įpareigotas mokėtiną sumą sumokėti nedelsiant.
 6. Aukščiau paminėtais atvejais Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nutraukti arba sustabdyti Sutartį ar bet kurią jos dalį, kuri dar nebuvo atlikta, nepranešdamas apie savo įsipareigojimų nevykdymą ar teisminį įsikišimą, ir nepažeidžiant Paslaugų teikėjo teisės reikalauti kompensacijos už patirtus nuostolius ar žalą, kuri buvo patirta dėl anksčiau paminėtų įvykių.
 7. Jei Klientas neveikia kaip verslo ar profesijos atstovas, Paslaugų teikėjas Klientui siunčia priminimą apie mokėjimo pradelsimą (taip pat minima 14.3 straipsnio dalyje), suteikdamas papildomą 14 dienų terminą, per kurį susidariusi suma turi būti apmokėta. Jei per papildomą terminą Klientas neapmoka susidariusios skolos, jam taikomos 14.4 straipsnio dalyje minimos nuostatos.

15. Intelektinės nuosavybės teisės

 1. Medžiagos, programinė įranga, analizės, dizainai, dokumentacija, rekomendacijos, ataskaitos ir komerciniai pasiūlymai, pateikti ryšium su Paslauga, taip pat su Paslauga susijusi paruošiamoji medžiaga, yra laikoma išskirtinai Paslaugų teikėjui ar jo licencijų turėtojams priklausančia intelektine nuosavybe.
 2. Klientas įgyja teises ir (ar) įgaliojimus naudoti Paslaugų teikėjo intelektinę nuosavybę pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Klientas sutinka neskleisti ir kitais būdais neatkurti Paslaugų teikėjui priklausančios intelektinės nuosavybės.
 3. Klientui draudžiama šalinti ar keisti žymėjimus, susijusius su autorinėmis teisėmis, prekių ženklais, komerciniais pavadinimas ar kitais intelektinės nuosavybės elementais, taip pat draudžiama šalinti ar keisti žymėjimus, susijusius su slaptumu ar konfidencialumu.
 4. Paslaugų teikėjas gali naudoti technines priemones siekdamas apsaugoti intelektinę nuosavybę. Jei Paslaugų teikėjas naudoja technines priemones minėtai medžiagai apsaugoti, Klientui draudžiama pašalinti ar apeiti šią apsaugą.
 5. Bet kokios medžiagos, nepatenkančios į Sutartį ar suteiktas naudojimo teises, publikavimas ar perdarymas laikomas autorinių teisių pažeidimu. Tokiu atveju Klientas privalo Paslaugų teikėjui tuojau pat ir nedelsiant sumokėti baudą, siekiančią 1000 EUR už kiekvieną iš pažeidimų. Teismas neturi teisės sušvelninti šią bausmę. Tai nepažeidžia Paslaugų teikėjo teisės reikalauti atlyginti žalą ar patirtus nuostolius dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo teisminiu keliu ar siekiant sustabdyti intelektinės nuosavybės pažeidimus.

16 straipsnis. Konfidencialumas

 1. Šalys laikys informaciją, kurią pateikia viena kitai prieš, po ir Sutarties galiojimo metu kaip konfidencialią, jei informacija buvo pažymėta kaip konfidenciali arba informaciją gaunančioji šalis žino ar gali pagrįstai manyti, kad informaciją yra konfidenciali. Šalys taip pat nurodys savo darbuotojams ir trečiosioms šalims, įtrauktoms siekiant vykdyti šią Sutartį, laikytis šiame straipsnyje nurodytų konfidencialumo nuostatų.
 2. Paslaugų teikėjas nesieks priėjimo prie Kliento saugomų ar per Paslaugų teikėjo tinklą platinamų duomenų, nebent tai būtina norint užtikrinti Sutarties vykdymą arba Paslaugų teikėjas privalo tai padaryti pagal įstatymus ar orderius. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas darys viską, kas jo galioje, kad kaip įmanoma apribotų priėjimą prie Kliento saugomų duomenų.

17 straipsnis. Skundai

 1. Skundai dėl sutarties vykdymo, sistemos veikimo ar kitų įrenginių veikimo turi būti pateikti raštu. Klientas gali tikėtis gauti atsakymą į skundą per 5 (penkias) darbo dienas.

18 straipsnis. Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai

 1. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti ar papildyti šias Bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas.
 2. Pakeitimai taip pat taikomi Sutartims, sudarytoms 30 dienų iki pakeitimų paskelbimo, apie tai informuojant Interneto svetainėje arba elektroninės komunikacijos kanalais. Minimalūs ir neesminiai pakeitimai gali būti atlikti bet kuriuo metu.
 3. Jei Klientas nesutinka su Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų atnaujinimu, Klientas gali nutraukti Sutartį iki tos dienos, kai įsigalioja Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai.

19 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

 1. Ši Sutartis reglamentuojama ir aiškinama pagal Nyderlandų teisę.
 2. Kilus ginčams dėl Sutarties, tolesnis nagrinėjimas bus perduotas kompetentingam Nyderlandų teismui, įsikūrusiam tame pačiame regione, kuriame yra Paslaugų teikėjo biuras.
 3. Jei kuri nors Sutarties nuostata yra įrodoma arba paskelbiama kaip negaliojanti, tai neturi įtakos visos Sutarties galiojimui. Tokiu atveju, siekiant pakeisti tokią nuostatą, Šalys nustato naują nuostatą arba nuostatas, kiek tai įmanoma labiau teisėtai, atspindinčias Sutarties ir Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų nuostatas.
 4. Šiose Bendrosios paslaugų teikimo sąlygose terminas „raštu“ taip pat reiškia komunikaciją el. paštu ir faksu, su sąlyga, kad tapatybė ir integralumas su šiomis priemonėmis buvo pakankamai įrodyti.
 5. Bet kokia komunikacijos versija, gauta ir išsaugota Paslaugų teikėjo, atlikti skaičiavimai ir matavimai (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų srautu) bei monitoringas, atliktas Paslaugų teikėjo, turi būti vertinamas kaip autentiškas, nebent Klientas įrodo kitaip.
 6. Šalys visais atvejais ir nedelsiant informuos viena kitą raštu apie bet kokius svarbius pasikeitimus, tokius kaip įmonės pavadinimas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ar banko sąskaitos numeris.
 7. Klientas gali perleisti savo teises ir pareigas pagal sudarytą Sutartį trečiajai šaliai tik gavus išankstinį raštišką Paslaugų teikėjo sutikimą. Paslaugų teikėjas gali atlikti tuos pačius veiksmus be Kliento sutikimo.